Napíš mi a ja ti odpíšem :D

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svôj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“).

Kto spracováva Vaše osobné údaje? 

Správca osobných údajov a prevádzkovateľ webovej stránky www.nemcinanamieru.sk - Mgr. Bohuslava Coričová, IČO: 47033541, s miestom podnikania 831 01 Bratislava- Nové Mesto, Jelšová 3086/1. Váš súhlas je poskytnutý výhradne mne ako prevádzkovateľovi webovej stránky.  Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám.


Adresa webovej stránky: 
www.nemcinanamieru.sk

Účel spracúvania: Spracovanie žiadosti o kontakt zaslanej prostredníctvom webového kontaktného formulára a spätné kontaktovanie žiadateľa

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby som Vás, ako prevádzkovateľ stránky, mohla spätne kontaktovať a komunikovať s Vami v záležitosti, v ktorej ste ma oslovili.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: E-mailová adresa, prípadne iné osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť v texte kontaktného formulára (meno, priezvisko, telefónne číslo).
Doba uchovávania osobných údajov: Vaše osobné údaje budem uchovávať po dobu, počas ktorej budeme s Vami komunikovať, max. však po dobu 3 mesiacov od posledného kontaktu s Vami.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti cez kontaktný formulár. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto údaje vymazané z mojich databáz v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa Vy ako subjekt údajov, so mnou ako prevádzkovateľom, nedohodnete inak.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosím, aby ste ma kontaktovali cez kontaktný formulár.